Nawigacja
Kontakt
Rejestracja
Rehabilitacja
Gabinet zabiegowy
Pielęgniarka środ.
Ginekolodzy
Jak się zapisać
Kalendarz szczepień
Statut
Prawa pacjenta
eWUŚ
Warto wiedzieć
Aktualności
Przydatne linki

Statut Gminnej Przychodni w Osielsku


Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1. Gminna Przychodnia w Osielsku, zwana dalej „Przychodnią” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
§ 2. 1. Podmiotem tworzącym Przychodnię jest Gmina Osielsko.
2. Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad Przychodnią.
§ 3. Przychodnia posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko–Pomorskiego oraz do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000002058.
§ 4. Przychodnia działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 12 poz. 654 z późn. zm.);
2) zarządzenia Nr 169/92 Wojewody Bydgoskiego z dnia 15.07.1992 r. w sprawie utworzenia Gminnej Przychodni w Osielsku;
3) niniejszego Statutu;
4) innych obowiązujących przepisów prawa.
§ 5. 1. Siedziba Przychodni znajduje się pod adresem: 86-031 Osielsko ul. Centralna 6.
2. Przychodnia obejmuje swoim działaniem pacjentów, którzy wyrazili wolę leczenia się z terenu gminy Osielsko oraz gmin przyległych.
Rozdział II. Cele i zadania podmiotu leczniczego
§ 6. 1. Podstawowym celem Przychodni jest zapewnienie ludności zamieszkałej na obszarze działania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia oraz promocji zdrowia.
2. Przychodnia udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.
3. Przychodnia może udzielać odpłatnie świadczeń zdrowotnych nie objętych finansowaniem ze środków publicznych.
4. Do zadań podmiotu leczniczego należy w szczególności:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych obejmujących:
a) świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej,
b) świadczenie opieki specjalistycznej,
c) wykonywanie profilaktycznych programów zdrowotnych i promocji zdrowia;
2) kierowanie na badania diagnostyczne;
3) prowadzenie badań profilaktycznych i świadczeń zapobiegawczych oraz czuwanie nad stanem higienicznym dzieci i młodzieży szkolnej;
4) wydawanie orzeczeń o stanie zdrowia lub czasowej niezdolności do pracy;
5) prowadzenie statystyki i informacji medycznej.
5. Przychodnia może prowadzić działalność gospodarczą wspomagającą i uzupełniającą działalność podstawową między innymi w zakresie gospodarowania majątkiem będącym w dyspozycji podmiotu leczniczego poprzez wynajem sprzętu specjalistycznego.
Rozdział III. Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego
§ 7. 1. Przychodnią kieruje Dyrektor.
2. Szczegółową strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, jego jednostki i komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę Społeczną.

Rozdział IV. Organy podmiotu leczniczego
§ 8. Organy Przychodni:
1) Dyrektor Przychodni, który jest kierownikiem podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą;
2) Rada Społeczna.
§ 9. 1. Przychodnią kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor Przychodni.
2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Przychodni i ponosi za nie odpowiedzialność.
3. Dyrektor Przychodni jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Przychodni.
§ 10. 1. Rada Społeczna:
1) wnioskuje i opiniuje dla podmiotu tworzącego;
2) doradza dyrektorowi Przychodni.
2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący.
3. W skład Rady wchodzą:
1) Przewodniczący - Wójt Gminy, lub osoba wskazana przez Wójta Gminy;
2) członkowie - przedstawiciele wyłonieni przez Radę Gminy w Osielsku w liczbie 3 osób;
3) członek - przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
4. Do zadań Rady Społecznej należy:
1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c) przyznawania Dyrektorowi nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem;
2) przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego,
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
f) regulaminu organizacyjnego;
3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów,
z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
5)wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.
5. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata. Rada Społeczna pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego składu osobowego Rady Społecznej.
6. Członek Rady Społecznej może być odwołany z jej składu przed upływem kadencji na podstawie uchwały Rady Gminy w przypadku:
1) rezygnacji;
2) wniosku podmiotu, którego jest przedstawicielem;
3) utraty praw obywatelskich lub zdolności do czynności prawnych;
4) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
7. Posiedzenia Rady Społecznej odbywają się w miarę potrzeb i zwoływane są zgodnie z regulaminem Rady Społecznej.
8. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Przychodni przysługuje odwołanie do organu Gminy Osielsko bezpośrednio bądź za pośrednictwem przewodniczącego Rady Społecznej.
9. W przypadku wniesienia odwołania przewodniczący Rady Społecznej przedkłada organowi Gminy Osielsko uchwałę od której się odwołuje wraz z jej uzasadnieniem oraz kompletem akt sprawy.
Rozdział V. Gospodarka finansowa Przychodni
§ 11. 1. Przychodnia prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w stosownych ustawach oraz pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.
2. Podstawą gospodarki Przychodni jest plan finansowy opiniowany przez Radę Społeczną i ustalany przez Dyrektora.
3. Przychodnia pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.
4. O podziale zysku, po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną, decyduje samodzielnie Dyrektor.
5. Przychodnia może uzyskiwać środki finansowe:
1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w szczególności na zlecenie:
a) Gminy Osielsko lub innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów,
b) osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie społeczne,
c) instytucji ubezpieczeniowych,
d) zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji,
e) innych zakładów opieki zdrowotnej,
f) osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenie nie przysługujące w ramach ubezpieczenia;
2) na realizację zadań i programów zdrowotnych;
3) z wydzielonej działalności gospodarczej;
4) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego.
§ 12. Przychodnia może otrzymać środki publiczne z przeznaczeniem na:
1) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań; 2) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne;
3) inwestycje, w tym zakup wysoko specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego;
4) remonty;
5) wykonanie dodatkowego zadania, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby opieki zdrowotnej, w przypadku klęski żywiołowej, w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych;
6) cele szczególne, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 13. Przychodnia gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Gminy oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym).

§ 14. Zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie majątku trwałego Przychodni albo wniesienie tego majątku do spółek lub fundacji wymaga zgody organu Gminy.

§ 15. 1. Wartość majątku Przychodni określają:
1) fundusz założycielski Przychodni;
2) fundusz zakładu.
2. Fundusz założycielski Przychodni stanowi wartość wydzielonej części mienia Gminy Osielsko.
3. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku Przychodni po odliczeniu funduszu założycielskiego.
§ 16. 1. Fundusz zakładu Przychodni zwiększa się o :
1) zysk netto;
2) kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów;
3) kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego.
2. Fundusz zakładu zmniejsza się o :
1) stratę netto;
2) kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów.
3. Do amortyzacji majątku trwałego stosuje się ogólne zasady określone w odrębnych przepisach .
4. Przychodnia sporządza sprawozdanie finansowe i ustala wynik finansowy z działalności oraz prowadzi ewidencję dochodów i kosztów na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Rozdział VI. Postanowienia końcowe
§ 17. W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz.654 ) oraz przepisów wydanych na jej podstawie.
§ 18. Statut niniejszy nadaje Rada Gminy Osielsko, a jego zmiany dokonywane są w trybie właściwym do jego uchwalenia.